Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2006 r.
III SA/Wa 977/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2005 r. (PIT-4) postanowił: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 13 lutego 2006 r. Spółka z o.o. W. z siedzibą w W. wniosła skargę na wskazaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) stycznia 2006 r.

Zarządzeniem z 11 lipca 2006 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że zarządzenie to zostało prawidłowo doręczone skarżącej 19 lipca 2006 r., natomiast siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi upływał z dniem 26 lipca 2006 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd - zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Skoro pomimo stosownego pouczenia zawartego w prawidłowo doręczonym skarżącej wezwaniu nie uiściła ona należnego wpisu sądowego od skargi w przewidzianym dla tej czynności terminie, to na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.