Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
III SA/Wa 953/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "B." na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie - udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lutego 2006 r. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "B." wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) odmawiającej zmiany postanowienia organu pierwszej instancji w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w W. przy odpowiedzi na skargę z dnia 13 marca 2006 r. wraz ze skargą przekazał Sądowi swoją decyzję z dnia (...) marca 2006 r. Nr(...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływana jako "u.p.p.s.a.", uchylającą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) i zmieniającą postanowienie organu pierwszej instancji uznając stanowisko podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 u.p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie organ uwzględnił żądanie uchylenia zaskarżonej decyzji i zmienił postanowienie organu pierwszej instancji uznając stanowisko podatnika za prawidłowe. Tym samym uwzględniono skargę strony skarżącej w całości.

Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w rozpatrywanej sprawie stało się bezprzedmiotowe, dlatego też Sąd, na podstawie 161 § 1 pkt 3 i § 2 u.p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.