Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 marca 2006 r.
III SA/Wa 901/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 lutego 2006 r. W. Sp. z o.o. wniosła skargę na powołaną na wstępie decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja z (...) grudnia 2005 r. została doręczona skarżącej Spółce, za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2 stycznia 2006 r.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął 1 lutego 2006 r.

Z kolei Skarżąca, wniosła przedmiotową skargę, 2 lutego 2006 r. (data stempla pocztowego na kopercie).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej powoływanej jako p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd wskazuje, iż w rozpoznawanej sprawie skarga została wniesiona z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.