Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2006 r.
III SA/Wa 899/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie: odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez podatnika postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. skarżącą została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi - w kasie Sądu bądź na wskazany rachunek bankowy - z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie doręczono w dniu 16 czerwca 2006 r., a zatem wyznaczony w nim siedmiodniowy termin upłynął w dniu 23 czerwca 2006 r.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej powoływana jako "u.p.p.s.a." skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Zgodnie natomiast z art. 58 § 3 u.p.p.s.a. postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W tej sytuacji, wobec nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie, Sąd na podstawie przywołanych przepisów postanowił jak w sentencji.