III SA/Wa 869/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994219

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. III SA/Wa 869/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka.

Sędziowie Asesor, WSA: Piotr Dębkowski (spr.), Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 listopada 2018 r. sprawy ze skargi S. S.A. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) listopada 2017 r., nr (...)

2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz S.

S.A. z siedzibą w W. kwotę 597 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.