Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2006 r.
III SA/Wa 869/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. N. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) grudnia 2005 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po ponownym rozpoznaniu sprawy, postanowił utrzymać w mocy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z (...) września 2004 r. odmawiającą I. N. umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru powyższa decyzja została doręczona skarżącej (dorosłemu domownikowi) 30 grudnia 2005 r. i zawierała prawidłowe pouczenie odnośnie trybu i terminu wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r., nadanym w dniu 31 stycznia 2006 r. (zgodnie z datą stempla pocztowego na kopercie) skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia. Nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Odpowiadając na skargę Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Termin do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję wydaną w postępowaniu odwoławczym przez organ administracji publicznej wyznacza art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej: u.p.p.s.a. Z powołanego przepisu wynika zaś, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 u.p.p.s.a.).

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 u.p.p.s.a., skarga wniesiona po upływie tego terminu podlega odrzuceniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona skarżącej 30 grudnia 2005 r. Zgodnie zatem z art. 53 § 1 w związku z art. 83 § 2 u.p.p.s.a. należy uznać, że termin do złożenia skargi na powołaną wyżej decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z (...) grudnia 2005 r. upływał z dniem 30 stycznia 2006 r. (poniedziałek).

Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo zawierające skargę złożone zostało w urzędzie pocztowym 31 stycznia 2006 r. (zgodnie z datą stempla pocztowego na kopercie). W świetle art. 83 § 3 u.p.p.s.a., oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Tym samym uznać należy, że skarga wniesiona została w dniu 31 stycznia 2006 r., a zatem z jednodniowym uchybieniem temu terminowi.

Skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia. Sąd stwierdził więc, że spełniona została przesłanka odrzucenia skargi, określona w cytowanym wyżej art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe okoliczności i działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 u.p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.