Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911500

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
III SA/Wa 853/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Kleiber, Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na rozprawie wniosku Krajowego Porozumienia Samorządowego w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2000 - 2001 postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie Krajowego Porozumienia Samorządowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.