Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 752/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. GmbH z siedzibą w Niemczech o wymierzenie grzywny Naczelnikowi (...) Urzędu Skarbowego W. za przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku uchylającym decyzję w zakresie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od października do grudnia 2006 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz E. GmbH z siedzibą w Niemczech kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 lutego 2013 r. E. GmbH z siedzibą w Niemczech (dalej jako: "Skarżąca"), reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie grzywny Naczelnikowi (...) Urzędu Skarbowego W. za przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku uchylającym decyzję w zakresie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od października do grudnia 2006 r.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął skargę we wskazanym powyższej zakresie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z ww. przepisu wynika, że Sąd rozpoznający wniosek pełnomocnika Skarżącej w przedmiocie cofnięcia skargi dokonuje w określonych granicach merytorycznej kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd ten musi mieć na względzie by cofnięcie skargi nie zmierzało do obejścia prawa, jak również by wskutek cofnięcia skargi nie pozostały w obrocie prawnym akty lub czynności dotknięte wadą nieważności.

Sąd rozpoznając wniosek pełnomocnika Skarżącej o cofnięciu skargi nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

Dlatego też, stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w związku z art. 60 p.p.s.a. zasadne było umorzenie postępowania sądowego. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie Sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.