III SA/Wa 710/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2643413

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Wa 710/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. H. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od stycznia do listopada 2011 r. postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 710/18 w ten sposób, że skreślić słowo "sprawozdawca" przy nazwisku asesora WSA Piotra Dębkowskiego i wpisać słowo "sprawozdawca" przy nazwisku sędziego WSA Włodzimierza Gurby

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 710/18 Sąd błędnie oznaczył sędziego sprawozdawcę.

Sędzią sprawozdawcą wyznaczonym przez Przewodniczącą Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do rozpoznania sprawy ze skargi R. H. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 grudnia 2017 r., w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od stycznia do listopada 2011 r., jest sędzia WSA Włodzimierz Gurba. Asesor WSA Piotr Dębkowski został natomiast wyznaczony na członka składu orzekającego na rozprawie 21 grudnia 2018 r.

Zaistniały błąd, w postaci omyłkowego oznaczenia w sentencji wyroku sędziego sprawozdawcy, stanowi oczywistą omyłkę, która podlega sprostowaniu na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.