Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642498

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2009 r.
III SA/Wa 646/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji wydanej w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić Z. Z. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na 23 marca 2009 r. Skarżący - Z. Z, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r. skierowanym do Skarżącego wezwano go do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" (k. 12) wynika, że korespondencja została doręczona na adres wskazany przez Skarżącego 27 kwietnia 2009 r. i osobiście przez niego odebrana.

Podpisany egzemplarz skargi został nadany w Urzędzie Pocztowym J. w dniu 5 maja 2009 r. (dowód: koperta, k. 16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Jeżeli pismo strony - pismem takim jest między innymi skarga - nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, o czym stanowi art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". W sytuacji nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi w sposób prawidłowy. W wezwaniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania w terminie, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi.

Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braków formalnych zaczął biec w dniu 28 kwietnia 2009 r. i upłynął w dniu 4 maja 2009 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak już wspomniano podpisany egzemplarz skargi nadano w Urzędzie Pocztowym w dniu 5 maja 2009 r. W tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Zgodnie natomiast z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego. Na tej zatem podstawie Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu na rzecz Skarżącego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.