Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642487

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 630/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 19 marca 2009 r. pełnomocnik Strony Skarżącej, będący radcą prawnym, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...)w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu, stwierdzono, że do 20 maja 2009 r. nie uiszczono należnego wpisu od wniesionej skargi w wysokości 200 zł Z załączonego do skargi potwierdzenia transakcji wynika jedynie, że został uiszczony wpis opiewający na 200 zł, w polu nadawcy wskazano Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie natomiast w polu numeru rachunku odbiorcy przelewu wpisano numer konta Urzędu W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej "p.p.s.a."), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Sąd zauważa, że podstawą do wpłacenia stałego wpisu w sprawie był § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Skoro przedmiotem skargi, wniesionej przez reprezentującego stronę radcę prawnego, była interpretacja indywidualna pełnomocnik strony Skarżącej zobowiązany był wpłacić należny wpis stały bez wezwania go przez sąd. Powinien to również uczynić w formie prawem przewidzianej. Zgodnie bowiem z art. 219 § 2 p.p.s.a., opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

W sprawie bezsporne jest, że skarga podlegała opłacie stałej i została wniesiona przez radcę prawnego. Wprawdzie pełnomocnik strony Skarżącej na przelewie wpisał w polu nazwy odbiorcy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jednakże w polu numeru rachunku odbiorcy podał numer konta bankowego Urzędu W., co potwierdza dołączona do skargi kopia potwierdzenia wpłaty 200 zł.

Skoro wpis nie został uiszczony na konto Sądu, skarga podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 221 p.p.s.a. w związku z art. 219 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.