Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851533

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2014 r.
III SA/Wa 623/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz.

Sędziowie WSA: Dariusz Kurkiewicz (spr.), Aneta Trochim-Tuchorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia w całości decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.