Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642473

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 608/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi A. z siedzibą w B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2004 r. postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej z urzędu cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 100,00 (słownie sto) złotych,

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej-doradca podatkowy P. P., została wezwana pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r.. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia, poprzez złożenie wyciągu z rejestru sądowego wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym. W wezwaniu pouczono, że nieuzupełnienie wskazanego braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Pełnomocnik strony skarżącej wyżej wymienione wezwanie otrzymała w dniu 16 kwietnia 2009 r. (k. 28 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał w dniu 23 kwietnia 2009 r.. W dniu 23 kwietnia 2009 r. do akt sparz wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącej do którego dołączona została kopia wyciągu z włoskiej Izby.Handlowej. jednocześnie pełnomocnik poinformował, że oryginał dokumentu został przekazany do tłumaczenia przysięgłego na języka polski i przekazany zostanie wraz z tłumaczeniem w najszybszym możliwym terminie.

W dniu 12 maja 2009 r. pełnomocnik skarżącej złożyła oryginał wyciągu z włoskiej Izby Handlowej potwierdzający, że Pan M. B., który udzielił jej pełnomocnictwa jest osobą uprawnioną do reprezentacji Spółki wraz z tłumaczeniem przysięgłym fragmentów tego wyciągu na język polski.

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych, wynika, że w sprawie został uiszczony wpis sądowy w wysokości 100 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Nieprzedstawienie przy składaniu skargi dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia (np. wyciągu z rejestru sądowego) stanowi brak formalny skargi. Brak ten może być uzupełniony w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania Sądu.

Sąd umożliwił uzupełnienie braku formalnego skargi, wskazując pełnomocnikowi właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając go o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi.

Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 16 kwietnia 2009 r.. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego rozpoczął bieg w dniu 17 kwietnia 2009 r. i upłynął z dniem 23 kwietnia 2009 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Mimo wezwania brak formalny skargi nie został usunięty, gdyż w dniu 23 kwietnia 2009 r. pełnomocnik skarżącej złożyła jedynie kopię wyciągu z włoskiej Izby Handlowej, nie dołączając tłumaczenia przysięgłego powyższego dokumentu, do czego zobowiązana została zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału.

Oryginał wyciągu wraz z tłumaczeniem przysięgłym został złożony dopiero w dniu 12 maja 2009 r., co oznacza, że brak formalny skargi uzupełniony został po upływie terminu zakreślonego w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału. Strona, dokonując uzupełnienia braków formalnych skargi po upływie terminu wyznaczonego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału nie wystąpiła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.