Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 845660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
III SA/Wa 576/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. SA z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić B. SA z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis sądowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - B. SA z siedzibą w W. 7 stycznia 2011 r. wniósł skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) października 2010 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki listowej, została doręczona na adres wskazany przez Skarżącego w dniu 7 grudnia 2010 r.

Skargę na interpretację Skarżący złożył 7 stycznia 2011 r. (data stempla pocztowego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", w sprawach dotyczących pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego konieczne jest zatem zachowanie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia administracyjnego zapadłego w sprawie oraz wniesienie skargi za pośrednictwem właściwego organu administracji.

Zarówno zaskarżona interpretacja jak i odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawierały prawidłowe pouczenie o prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia - skargi do sądu administracyjnego.

Termin 30-dniowy do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu na interpretację indywidualną zaczął biec 8 grudnia 2010 r. (w dniu następnym od doręczenia Skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, tj. 7 grudnia 2010 r.). i upłynął z dniem 6 stycznia 2011 r. (czwartek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak wskazano wyżej skarga została wniesiona 7 stycznia 2011 r., a zatem z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

O zwrocie uiszczonego od skargi wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.