Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642457

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 575/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić A. S. kwotę 100 zł (sto złotych), tj. uiszczoną część wymaganego w sprawie wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie wznowienia postępowania. Skargę tę w jej imieniu sporządził i wniósł pełnomocnik będący radcą prawnym. Dnia 27 lutego 2009 r. uiszczono tytułem wpisu sądowego kwotę 100 zł (k. 8).

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 27 lutego 2009 r. nie stwierdzono wpływu innej kwoty, niż wskazane wyżej 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Jak wynika natomiast z przepisu § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193), wpis od skargi w przedmiocie wznowienia postępowania jest wpisem stałym i wynosi 200 zł.

W niniejszej sprawie skarga została wniesiona i sporządzona przez pełnomocnika będącego radcą prawnym. Przedmiotem skargi była natomiast decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. uchylająca w całości decyzję organu I instancji i orzekająca co do istoty sprawy w ten sposób, że na podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lit. b i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmówiła uchylenia decyzji Prezydenta L. z dnia (...) stycznia 2003 r., a zatem skarga ta - zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem - objęta jest wpisem stałym.

Wpis ten winien być uiszczony w terminie właściwym dla złożenia skargi. W sprawie niniejszej termin ten upłynął 27 lutego 2009 r. (piątek). Do dnia 27 lutego 2009 r. pozostałej części wpisu nie uiszczono.

Tym samym uznać należało, że w sprawie zachodzi określona w art. 221 przesłanka odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.