Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013559

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
III SA/Wa 572/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lutego 2019 r. J.S. (dalej jako "Skarżący") wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 9 lipca 2019 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 20516 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona Skarżącemu w dniu 17 lipca 2019 r. (k. 31).

Z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych wynika, że Skarżący do dnia 13 sierpnia 2019 r. nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uiszczenia należnego wpisu od skargi zostało doręczone Skarżącemu w dniu 17 lipca 2019 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem 24 lipca 2019 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, nie uiścił należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.