Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
III SA/Wa 568/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj (sprawozdawca), Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: C. Sp. z o.o.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu do organu - 25 lipca 2008 r.) Skarżąca - A. sp. z o.o. zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zakwalifikowania do źródła przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu.

Pismem z dnia 20 października 2008 r. Skarżąca została wezwana do uzupełnienia stanu faktycznego wniosku. Uzupełnienie wpłynęło do organu w dniu 31 października 2008 r.

Interpretacją indywidualną z dnia (...) listopada 2008 r. Minister Finansów uznał stanowisko przedstawione przez Skarżącą za nieprawidłowe. Powyższą interpretację doręczono Skarżącej w dniu 13 listopada 2008 r.

W wyniku złożenia przez Skarżącą wezwania do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów w odpowiedzi na to wezwanie stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej.

W skardze na interpretację indywidualną Skarżąca zarzuciła m.in. naruszenie art. 14d Ordynacji podatkowej.

Uzasadniając powyższy zarzut powołała się na poglądy wyrażane w orzecznictwie sądów administracyjnych (w tym przez. NSA w uchwale z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt I FPS 2/08), iż aby zachować 3-miesięczny termin do wydania interpretacji organ powinien w tym terminie doręczyć interpretację wnioskodawcy.

W niniejszej sprawie termin ten upływał w dniu 5 listopada 2008 r. gdyż wniosek o wydanie interpretacji wpłynął do organu w dniu 25 lipca 2008 r., w wyniku wezwania Skarżącej do uzupełnienia braków wniosku termin ten uległ przedłużeniu do dnia 5 listopada 2008 r. Zaś interpretację doręczono Skarżącej w dniu 13 listopada 2008 r. W konsekwencji należy przyjąć, że z dniem 6 listopada 2008 r. - zgodnie z art. 14o § 1 O.p. - została wydana (milcząca) interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska Skarżącej zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153. poz. 1269. ze zm.) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działając na podstawie powyższego przepisu Prezes NSA wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. wystąpił o podjęcie w składzie całej Izby NSA uchwały wyjaśniającej "Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powołanej ustawy?".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270. ze zm.). dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie występuje to samo zagadnienie prawne, które będzie przedmiotem uchwały wyjaśniającej podjętej przez skład całej Izby NSA na skutek wniosku Prezesa NSA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Zagadnieniem tym jest kwestia, czy zwrot "wydanie interpretacji indywidualnej" oznacza jedynie jej sporządzenie i podpisanie przez osobę uprawnioną, czy też również jej doręczenie wnioskodawcy.

Zaskarżona w niniejszej sprawie interpretacja - pomimo opatrzenia datą (...) listopada 2008 r. - została doręczona stronie dopiero 13 listopada 2008 r. Od sposobu rozstrzygnięcia przez NSA przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego zależy uznanie, czy zachowany został termin określony w art. 14d O.p. oraz czy wydano zaskarżony akt w sytuacji, gdy należało przyjąć domniemanie z art. 14o, iż została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie do czasu uzyskania stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego co do przedmiotowego zagadnienia prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.