Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2009 r.
III SA/Wa 520/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. T.- Skarżący w niniejszej sprawie, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika doradcę podatkowego R. O., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r.

Przy piśmie z dnia 26 marca 2009 r. skierowanym do pełnomocnika Skarżącego przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 marca 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. W drugim piśmie również z dnia 26 marca 2009 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego do złożenia oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy zarządzenie powyższe wraz z wezwaniem, zostało wysłane na adres do doręczeń wskazany w skardze przez pełnomocnika Skarżącego. Przesyłka była dwukrotnie awizowana, tj. 30 marca 2009 r. i następnie 7 kwietnia 2009 r. Ponieważ nie została odebrana przez pełnomocnika Skarżącego, 15 kwietnia 2009 r. zwrócono ją Sądowi (wpływ do Sądu 22 kwietnia 2009). W tej sytuacji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a." przesyłkę należało uznać za doręczoną 14 kwietnia 2009 r., tj. ostatniego dnia 7-dniowego okresu, na jaki złożono ją w placówce pocztowej, liczonego od drugiego awizo.

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 4 maja 2009 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 530/09, do którego uiszczenia pełnomocnik Skarżącego został wezwany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Jeżeli pismo strony - pismem takim jest między innymi skarga - nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, o czym stanowi art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". W sytuacji nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z dyspozycją art. 67 § 5 p.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Z kolei pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy (tj. akt sądowych) pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, o czym stanowi art. 37 § 1 p.p.s.a. Według zaś art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma w postępowaniu sądowym należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa do akt sądowych.

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi w sposób prawidłowy. W zarządzeniu oraz wezwaniu zawarto pouczenie o skutkach ich niewykonania w terminie, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 520/09 zaczął biec w dniu 15 kwietnia 2009 r. i upłynął w dniu 21 kwietnia 2009 r., termin do uzupełnienia braków formalnych zaczął biec również w dniu 15 kwietnia 2009 r. i upłynął w dniu 21 kwietnia 2009 r. zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak już wspomniano do dnia 4 maja 2009 r. pełnomocnik Skarżącego mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu. Pełnomocnik nie uzupełnił również pozostałych braków formalnych skargi. W tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.