Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 510/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić P. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 lutego 2009 r. Skarżący - P P.- działając przez pełnomocnika - wniósł skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r. pełnomocnik Skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczono pełnomocnikowi (na wskazany przez niego adres) w dniu 30 marca 2009 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 21 akt sądowych).

Wpis uiszczono w dniu 8 kwietnia 2009 r. (komputerowy wydruk potwierdzenia wpływu wpisu - k. 23 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 30 marca 2009 r. na wskazany przez niego adres (odbiór kwitowała M P.- córka pełnomocnika). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał więc w dniu 6 kwietnia 2009 r. (poniedziałek), natomiast należny wpis uiszczono dopiero w dniu 8 kwietnia 2009 r., czyli z dwudniowym uchybieniem terminu.

Dodać należy, że zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie zakreślonego terminu jest bezskuteczna.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.