Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 483/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznego postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 marca 2009 r. skarżąca została wezwana w dniu 23 marca 2009 r. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżąca otrzymała 27 marca 2009 r., zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 3 kwietnia 2009 r.

Do dnia 17 kwietnia 2009 r. skarżąca, mimo pouczenia, nie uiściła należnego wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.