Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642393

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2009 r.
III SA/Wa 434/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r., Nr (...) w przedmiocie - odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia

1. Odrzucić skargę;

2. Zwrócić k.k. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. - Skarżący w niniejszej sprawie, wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r.

Wyżej wymieniona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W., jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" przesyłki listowej poleconej, została doręczona na adres Skarżącego w dniu 30 grudnia 2008 r.

Skarga na powyższą decyzję została nadana w Urzędzie Pocztowym (...) w dniu 30 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; powoływanej dalej jako ".p.p.s.a."), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego konieczne jest zatem zachowanie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia administracyjnego zapadłego w sprawie oraz wniesienie skargi za pośrednictwem właściwego organu administracji.

Podkreślić należy, że zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia - skargi do sądu administracyjnego. Termin 30-dniowy do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W., na decyzję doręczoną w dniu 30 grudnia 2008 r., zaczął biec w dniu 31 grudnia 2008 r. i upłynął z dniem 29 stycznia 2009 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak wspomniano skarga na wyżej wymienioną decyzję została wniesiona w dniu 30 stycznia 2009 r. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że nastąpiło uchybienie ustawowego terminu do wniesienia skargi.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. sąd postanowieniem odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Zgodnie natomiast z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego. Na tej zatem podstawie Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu na rzecz Skarżącego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.