Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
III SA/Wa 433/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektor Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie: określenie prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

A. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r., nr (...) w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało zawiesić.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I FSK 400/09 przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne, czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 6, ze zm.)

w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie wszczęcie, prowadzenie i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została wydana i doręczona po upływie terminu określonego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny na użytek sprawy I FSK 400/09 będzie miała wpływ także na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Zaistniała zatem przesłanka do zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z tych względów Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.