Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642391

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
III SA/Wa 431/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak (sprawozdawca), Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - A. sp. z o.o. w W. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu.

Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o oddalenie skargi.

Na dzień 4 sierpnia 2009 r. została wyznaczona rozprawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało zawiesić.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I FSK 400/09 przedstawił do rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne, a mianowicie czy w świetle art. 70 § 1 art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie wszczęcie, prowadzenie i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a", Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie zgłoszenia celnego importowanych farmaceutykow Skarżąca dokonała w 1999 r. W tym też roku uiściła podatek od towarów i usług należny z tytułu wykazanego importu. Natomiast decyzje określające prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku zostały wydane i doręczone w 2004 r. (decyzja organu I instancji) i w 2008 r. (decyzja organu odwoławczego).

Wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny na użytek sprawy o sygn. akt I FSK 400/09 będzie miała wpływ także na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Zaistniała zatem przesłanka zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.