Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642383

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2009 r.
III SA/Wa 420/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić stronie skarżącej U. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200,00 (dwieście) zł tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nr (...) z (...) grudnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W., upoważniony do wydawania interpretacji przez Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Powyższą odpowiedź doręczono pełnomocnikowi strony (...) stycznia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 34v akt administracyjnych)

W dniu 5 lutego 2009 r. pełnomocnik strony wniósł za pośrednictwem Izby Skarbowej w W. (data stempla pocztowego koperta k. 21) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z treści odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia wynika, że strona została pouczona prawidłowo o środku zaskarżenia.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik strony otrzymał decyzję (...) stycznia 2009 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał z dniem (...) stycznia 2009 r.

Skargę wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 5 lutego 2009 r., czyli z uchybieniem jednodniowym terminowi do jej wniesienia. Zasadne stało się odrzucenie skargi.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Sąd, mając na uwadze powyższe oraz treść art. 58 § 1 pkt 2, art. 53 § 2 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.