Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642380

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2009 r.
III SA/Wa 414/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie przekazania wniosku do rozpatrzenia organowi właściwemu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. K., (zwany dalej "Skarżącym") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia (...) grudnia 2008 r., w przedmiocie przekazania wniosku do rozpatrzenia organowi właściwemu.

Pismem z dnia 6 marca 2009 r., Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu należnego od skargi. Wezwanie zawierało pouczenie, iż uiszczenie wpisu winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a nieusunięcie braków skargi w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to, zostało wysłane do Skarżącego na adres wskazany w skardze, w dniu 6 marca 2009 r. Doręczający przesyłkę, w dniu 11 marca 2009 r., nie zastał jednak Skarżącego pod wskazanym adresem, a przedmiotową przesyłkę - jak wynika z adnotacji na kopercie - umieścił w placówce pocztowej G. Mimo dwukrotnego awizowania przesyłki tj. 11 i 19 marca 2009 r. Skarżący przesyłki nie podjął. Po upływie terminu do podjęcia przesyłki Urząd Pocztowy G. zwrócił przedmiotową przesyłkę do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

W myśl przepisu art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który złożono pismo w placówce pocztowej. Zatem w świetle powołanych przepisów, należało wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, uznać za doręczone z upływem 26 marca 2009 r.

Przedmiotowa przesyłka została zwrócona do Sądu przez Urząd Pocztowy G., w dniu 27 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, do dnia 17 kwietnia 2009 r., nie została zarejestrowana wpłata w kwocie 100 zł tytułem wpisu należnego od skargi.

W konsekwencji, nieuiszczenie wpisu od skargi - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle cytowanego przepisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

Dlatego na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.