Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2018 r.
III SA/Wa 409/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Kaligowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. E. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r. postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca J. E. sp. z o.o. w W. zwróciła się na formularzu PPPr o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten podpisał kurator w osobie Z. B.

Postanowieniem z 20 listopada 2018 r. Sąd odrzucił skargę Skarżącej. Wskazał, iż w związku z odwołaniem jedynego członka zarządu jeszcze przed wniesieniem skargi i zaniechaniem podjęcia przewidzianych prawem działań mających na celu uzupełnienie składu organu, Skarżąca nie posiada zdolności do podejmowania skutecznych czynności w sprawie sądowoadministracyjnej. Brak ów nie został uzupełniony, a kurator, który wniósł skargę w imieniu spółki, nie jest umocowany do reprezentowania Skarżącej.

W tej sytuacji uznać należało, iż nie był on również uprawniony do złożenia wskazanego wyżej wniosku o przyznanie prawa pomocy. Z tej przyczyny zainicjowane tym wnioskiem postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.