Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 407/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 marca 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej-doradca podatkowy J. S., została wezwana dwoma pismami z 5 marca 2009 r. do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie: oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi i dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia (np. wyciąg z rejestru sądowego) oraz do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł W wezwaniach pouczono, że nieuzupełnienie ww. braków oraz nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwań, spowoduje odrzucenie skargi.

Oba wyżej wymienione wezwania pełnomocnik strony Skarżącej otrzymał 9 marca 2009 r. (k. 27 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu upływał 16 marca 2009 r. (poniedziałek).

Z akt sprawy wynika, iż do dnia 8 kwietnia 2009 r. nie uiszczono należnego wpisu sądowego. W wyznaczonym terminie nie nadesłano również żądanych dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. _- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. W sytuacji gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisie zarządzenia skierowanego do pełnomocnika strony Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia należnego wpisu.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braku formalnego skargi rozpoczął bieg 10 marca 2009 r. i upłynął z dniem 16 marca 2009 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Wpis od skargi w niniejszej sprawie nie został uiszczony we wskazanym terminie. Skarżący mimo wezwania nie uzupełnił również braków formalnych skargi.

Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a. oraz w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.