III SA/Wa 4054/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2472318

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r. III SA/Wa 4054/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) października 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od grudnia 2010 r. do marca 2013 r. postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić Skarżącemu kwotę 44.403 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące i czterysta trzy złote), uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. Skarżąca S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 44.403 zł. W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to, zostało wysłane do Skarżącej 27 grudnia 2017 r. i doręczone pełnomocnikowi Skarżącej doradcy podatkowemu B.B. 28 grudnia 2017 r. (k.31 akt sądowych).

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych wpis został przez Skarżącą uiszczony dopiero 5 stycznia 2018 r. (k. 45 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (...). W tym przypadku z zastrzeżeniem § 2 i 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego wyżej przepisu).

Artykuł 85 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej 28 grudnia 2017 r. natomiast wpis od skargi został uiszczony 5 stycznia 2018 r. (piątek), a zatem jeden dzień po terminie do dokonania tej czynności. W konsekwencji, nieuiszczenie wpisu od skargi w wyznaczonym terminie - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle cytowanych przepisów stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

Dlatego na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 85 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

O zwrocie uiszczonego wpisu należnego od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.