III SA/Wa 4014/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996270

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r. III SA/Wa 4014/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Śledzik.

Sędziowie: del., SO Agnieszka Baran, WSA Jarosław Trelka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 r. sprawy ze skargi E.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.