Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
III SA/Wa 4/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Aneta Trochim-Tuchorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) października 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Minister Finansów postanowieniem z dnia (...) października 2007 r., nr (...) utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Powyższe postanowienie Ministra Finansów wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia zostało doręczone K. S. dniu 25 października 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru przez skarżącego.

W dniu 22 listopada 2007 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) K.S. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) października 2007 r., nr (...). Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 26 listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy piśmie z dnia 26 listopada 2007 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 27 listopada 2007 r., skargę K. S. przekazał według właściwości Ministrowi Finansów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 powołanej ustawy). Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd odrzuca zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy.

Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można zatem przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 powołanej ustawy. W przypadku więc wniesienia skargi do organu niewłaściwego, decyduje data przekazania tej skargi organowi właściwemu.

W świetle powyższego w rozpatrywanej sprawie jako czynność spełniającą powyższe warunki można traktować tylko czynność przesłania skargi Ministrowi Finansów. Skoro więc zaskarżone postanowienie wraz z prawidłowym pouczeniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 25 października 2007 r., a skargę adresowaną do Ministra Finansów nadano dopiero w dniu 27 listopada 2007 r. skarga jest spóźniona i jako taka podlega odrzuceniu. Termin do wniesienia skargi upływał bowiem w dniu 26 listopada 2007 r. (poniedziałek). Nie ma znaczenia, że skarżący w prawidłowym terminie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., ponieważ nie jest on organem właściwym w rozumieniu art. 54 § 1 powołanej ustawy. Wskazać należy, iż przy wnoszeniu skargi nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym skutek wynikający z art. 65 § 2 k.p.a. Przepisy te dotyczą bowiem wyłącznie postępowania administracyjnego.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.