Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489185

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2018 r.
III SA/Wa 3991/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Fundacji P. z siedzibą w W. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3991/17 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. postanawia: dopuścić Fundację P. z siedzibą w W. do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3991/17

Uzasadnienie faktyczne

Fundacja P. z siedzibą w W. (zwana dalej: "Fundacją") wystąpiła w niniejszej sprawie w piśmie z dnia 8 maja 2018 r. z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika. W uzasadnieniu wskazała, że zagadnienie prawne jakie ma być przedmiotem rozstrzygnięcia wydanego w niniejszej sprawie ma duże znaczenie nie tylko dla stron postępowania, ale ma szerszy wymiar, gdyż dotyczy sposobu dokonywania wykładni prawa i oceny realizacji prawnego związania działań organów podatkowych. W ocenie Fundacji rzutuje to na bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce i zaufania do państwa. Do przedmiotowego pisma Fundacja załączyła kopię swojego statutu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek Fundacji zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Przepis art. 25 § 4 p.p.s.a. przyznaje zdolność sądową organizacjom społecznym, choćby nie posiadały one osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Sprawa dotyczy zakresu statutowej działalności organizacji społecznej wówczas, gdy przedmiot postępowania wkracza w zakres działań organizacji społecznej, czy to ze względu na czynności postępowania, czy też ze względu na jego wynik. Fundacje, stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) - zwanej danej: "u. o f.", mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Cele te określa ustalony przez fundatora statut (art. 5 ust. 1u. o f.). W statucie Fundacji zostało przewidziane, że jej celem jest wspieranie działań na rzecz ochrony podatników, zaś sposobem realizacji tego celu jest między innymi wspieranie podatników dotkniętych niejasnością obowiązujących przepisów i ich stosowaniem, a ponadto występowanie w sprawach podatników w charakterze uczestnika postępowania, na podstawie art. 33 § 2 w związku z art. 25 § 4 p.p.s.a.

Odnosząc powyższe do wniosku Fundacji, tut. Sąd uznał, że przedmiotowy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Porównanie postanowień statutu Fundacji z przedmiotem rozstrzyganej sprawy prowadzi bowiem do wniosku, że rozpatrywana sprawa dotyczy zakresu statutowej działalności Fundacji, a jej udział w tym postępowaniu realizuje interes społeczny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.