Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2009 r.
III SA/Wa 397/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi (...) "L." na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym postanawia

1.

przyznać Skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od skargi kasacyjnej,

2.

odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 7.806 zł. (...) "L." (dalej - Skarżący) złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami, którzy są na emeryturze. Uzyskiwany przez siebie dochód w całości przeznacza na utrzymanie dziecka. Matka dziecka nie pracuje. Skarżący oświadczył, iż nie posiada żadnego majątku nieruchomego, ruchomości ani innych składników majątku. Miesięczne dochody brutto Skarżącego wynoszą 1.126 zł, emerytura jego ojca - 1.850 zł, emerytura matki - 1.144 zł. Matka Skarżącego prowadzi również działalność gospodarczą z tytułu której uzyskuje niewysokie dochody.

Do wniosku Skarżący załączył szereg dokumentów dotyczących sytuacji materialnej jego rodziny, m.in.: zaświadczenie o zarobkach, zeznania podatkowe za 2007 r., wyciągi z rachunków bankowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej P.p.s.a), właściwy sąd administracyjny może na wniosek strony przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie należało zatem zbadać, czy sytuacja majątkowa Skarżącego wypełnia dyspozycję przepisu art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zauważyć trzeba, iż na dzień rozpoznania wniosku do kosztów sądowych zaliczyć należy wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 7.806 zł.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga to, iż sytuacja materialna Skarżącego była już wcześniej przedmiotem analizy zarówno referendarza sądowego, sądu pierwszej instancji, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w efekcie której w sprawie III SA/Wa 1079/06 (postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r.), przyznano mu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi w kwocie 19.260 zł. Podobnie, w rozpoznawanej sprawie, Skarżący został już zwolniony od uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 15.611 zł.

U podstaw takiego rozstrzygnięcia legło przekonanie Sądu, iż ani Skarżący ani rodzice, z którymi mieszka (ojciec emeryt, matka emerytka, prowadząca dodatkowo działalność gospodarczą) nie są w stanie powyższej kwoty uiścić.

Sąd zauważa, iż mimo że sytuacja materialna Skarżącego uległa zmianie (inaczej niż poprzednio Skarżący pracuje), to jednak zmiana ta nie jest tego rodzaju by można było przyjąć, że jest on w stanie partycypować w kosztach wpisu od skargi kasacyjnej.

Zauważyć bowiem należy, iż z umowy o pracę Skarżący uzyskuje 1.126 zł brutto i jak sam wskazał kwotę tę w całości przeznacza na utrzymanie swojej córki. Także zdolności płatnicze rodziców Skarżącego nie zmieniły się na tyle, aby uzasadniło to odmienną ocenę ich sytuacji finansowej.

W związku powyższym, w ocenie Sądu, sytuacja finansowa Skarżącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej.

Z kolei dokonując oceny danych zawartych we wniosku uznać należy, iż nie ma podstaw do zwolnienia Skarżącego z ponoszenia kosztów sądowych w całości. W szczególności wskazać należy na fakt, iż na obecnym etapie postępowania sądowoadministracyjnego jedynym elementem kosztów sądowych jest wpis od skargi kasacyjnej, z którego Skarżący zostaje zwolniony. Jeżeli chodzi natomiast o koszty sądowe, które ewentualnie mogą pojawić się na dalszych etapach postępowania, to będą to już kwoty na tyle niewielkie, że Skarżący będzie wstanie je uiścić bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym dla siebie i rodziny. W każdym razie w chwili obecnej przedwczesnym byłoby ostateczne przesądzanie przyszłej zdolności finansowej Skarżącego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.