Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642373

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2009 r.
III SA/Wa 395/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sędziowie WSA: Maciej Kurasz, Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. S.A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 24 lipca 2008 r. (data wpływu do organu - 28 lipca 2008 r.) P. S.A. w S. zwróciło się do Ministra Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w W.) o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania art. 12 ust. 3a oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. dalej: u.p.d.p.).

Interpretacją indywidualną z dnia (...) października 2008 r. Minister Finansów uznał stanowisko przedstawione przez Spółkę za nieprawidłowe. Powyższą interpretację doręczono Skarżącej w dniu 30 października 2008 r.

W wyniku złożenia przez Skarżącą wezwania do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów w odpowiedzi na to wezwanie stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej.

W skardze na interpretację indywidualną z (...) stycznia 2009 r. Spółka zarzuciła naruszenie art. 12 ust. 3a i ust. 4 pkt 1 u.p.d.p. przez błędne przyjęcie, że otrzymane przez wnioskodawcę pieniądze w ramach przedsprzedaży biletów miesięcznych stanowią przychód podatkowy w dacie uregulowania tej należności, a nie później, w dacie wykonanie usługi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153. poz. 1269 ze zm.) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działając na podstawie powyższego przepisu Prezes NSA wnioskiem z 5 sierpnia 2009 r. wystąpił o podjęcie w składzie całej Izby NSA uchwały wyjaśniającej "Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "nie wydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powołanej ustawy? ".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270. ze zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie występuje to samo zagadnienie prawne, które będzie przedmiotem uchwały wyjaśniającej podjętej przez skład całej Izby NSA na skutek wniosku Prezesa NSA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Zagadnieniem tym jest kwestia, czy zwrot "wydanie interpretacji indywidualnej" oznacza jedynie jej sporządzenie i podpisanie przez osobę uprawnioną, czy też również jej doręczenie wnioskodawcy.

Zaskarżona w niniejszej sprawie interpretacja - pomimo opatrzenia datą (...) października 2008 r. - została doręczona stronie dopiero 30 października 2008 r. Od sposobu rozstrzygnięcia przez NSA przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego zależy uznanie, czy zachowano termin określony w art. 14d O.p. oraz czy wydano zaskarżony akt w sytuacji, gdy należało przyjąć domniemanie z art. 14o, że wydano interpretację stwierdzającą prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu, w związku z art. 135 p.p.s.a., zawiesił postępowanie do czasu uzyskania stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego co do przedmiotowego zagadnienia prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.