Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2008 r.
III SA/Wa 39/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Centrum (...) Dzieci i Młodzieży w Z. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień 17 grudnia 2007 r. M. Centrum (...) Dzieci i Młodzieży - Skarżący w niniejszej sprawie, wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przy piśmie z dnia 11 stycznia 2008 r. skierowanym do Skarżącego przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 stycznia 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" wynika, że korespondencja została doręczona na adres Skarżącego w dniu 17 stycznia 2008 r.

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 30 stycznia 2008 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 39/08, do którego uiszczenia Skarżący został wezwany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone Skarżącemu w dniu 17 stycznia 2008 r. na wskazany przez niego adres.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 39/08 zaczął biec w dniu 18 stycznia 2008 r. i upłynął w dniu 24 stycznia 2008 r. (czwartek, tzw. dzień roboczy), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak już wspomniano do dnia 30 stycznia 2008 r. Skarżący mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu. W tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.