III SA/Wa 3837/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590881

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. III SA/Wa 3837/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2016 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia do czerwca 2012 r. postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

W. Sp. z o. o z siedzibą w W. - dalej "Skarżąca" lub "Spółka", wniosła do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych - wpisu od skargi kasacyjnej. Uzasadniając wniosek wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą nienastawioną na osiąganie zysku, za to polegającą na wykonywaniu aktywności społecznie pożytecznych w formie tzw. inkubatora przedsiębiorczości. Spółka nie posiada stałego źródła przychodu, ani majątku, który mogłaby spieniężyć celem pokrycia opłat sądowych od skargi kasacyjnej. Spółka nie może swobodnie dysponować składnikami swojego majątku, gdyż w tym zakresie związana jest szczególnymi regulacjami dotyczącymi wydatkowania środków przez tzw. "(...)". Skarżąca wskazała, że głównym źródłem jej finansowania oraz dokumentem określającym przedmiot jej działalności jest umowa o finansowanie zawarta z (...) (...) listopada 2013 r. Zgodnie z zapisami tej umowy środki otrzymane ze sprzedaży tych akcji i udziałów powinny być przez Spółkę reinwestowane, tj. kwoty otrzymane od nabywców akcji lub udziałów będą przeznaczane na objęcie akcji lub udziałów w kolejnych przedsiębiorstwach innowacyjnych, spełniających kryteria działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, nie mogą być zaś przeznaczone na finansowanie kosztów działalności Spółki, w tym opłat sądowych.

W oświadczeniu o majątku i dochodach Skarżąca wskazała kapitał zakładowy w wysokości (...) zł. Wartość netto majątku Spółki wykazuje kwotę ujemną (...) zł. Skarżąca wskazała, że posiada środki trwałe, na które składają się wyłącznie akcje i udziały w spółkach portfelowych na dzień 31 grudnia 2016 r. (...) zł. Skarżąca poniosła stratę za ostatni rok obrotowy (...) zł. Na rachunku bankowym Skarżąca posiada 750 zł. Skarżąca wskazała też, że nie posiada środków pieniężnych w kasie. Bieżące wydatki Skarżąca obsługuje ze środków pochodzących z pożyczek od udziałowca. Za okres ostatnich trzech miesięcy, wydatki Spółki kształtowały się na poziomie około 1.300 zł miesięcznie.

W piśmie z 28 lutego 2018 r. Skarżąca wyjaśniła, że wszelkie bieżące koszty działalności są regulowane wyłącznie z pożyczek zaciąganych przez Skarżącą od podmiotu zagranicznego P. Limited, który to podmiot nie udzielił pożyczki na pokrycie kosztów wpisu od złożonej skargi kasacyjnej. Wobec braku zdolności kredytowej oraz braku bieżących przychodów operacyjnych nie jest możliwe uiszczenie przez Skarżącą wpisu od skargi kasacyjnej.

Skarżąca nadesłała, wyciągi z rachunków bankowych, deklaracje VAT-7, zeznania podatkowe, sprawozdania finansowe za 2015 i 2016 r., oraz postanowienie Sądu Rejonowego W. w W. (...) Wydział Gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia (...) maja 2017 r. sygn. Akt (...).

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwaną dalej p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, a może zostać przyznane, gdy osoba prawna wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a.).

Prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje natomiast zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika. Sąd może zwolnić osobę prawną z części kosztów postępowania, jeśli wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na pełne ich poniesienie (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, gdyż wniosła o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Przystępując do rozpoznania wniosku, przypomnieć należy, że co do zasady, każdy, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do ich uiszczenia (art. 211 p.p.s.a.). Celem instytucji prawa pomocy jest natomiast zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji podmiotom, które znajdują się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej poniesienie kosztów z tym związanych. Przyznanie lub odmowa przyznania prawa pomocy winna wynikać z wzajemnej oceny dwóch elementów: kosztów, jakie musi ponieść strona na poczet prowadzonego postępowania i jej aktualnej kondycji finansowej.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wynikające z nich zasady, jakimi należy kierować się rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, wysokość kosztów sądowych, które na obecnym etapie postępowania stanowi wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 6.224 zł oraz stan faktyczny sprawy, należy stwierdzić, iż w sprawie istnieją podstawy dla pozytywnego załatwienia wniosku strony.

Skarżąca wskazała, że prowadzi działalność nienastawioną na osiągnięcie zysku, za to polegającą na wykonywaniu aktywności społecznie pożytecznych w formie tzw. "inkubatora przedsiębiorczości". Z tego względu Spółka nie posiada stałych źródeł przychodu, ani majątku, który mogłaby spieniężyć, celem pokrycia opłat sądowych od skargi kasacyjnej. Ponadto jedynym majątkiem spółki są udziały lub akcje w (...) spółkach, zawiązanych ze środków przekazanych Spółce przez (...). Natomiast w przypadku zbycia posiadanych przez Spółkę akcji i udziałów, środki pieniężne otrzymane z tego tytułu powinny być przez spółkę reinwestowane, nie zaś przeznaczone na spłatę należności publicznoprawnych.

Zatem oceniając sytuację Skarżącej i chcąc zabezpieczyć prawo do wniesienia skargi kasacyjnej i rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji, należało wyjątkowo przyznać jej prawo pomocy i zwolnić Skarżącą od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Jednocześnie wskazać należy, że na obecnym etapie postępowania kwota wpisu sądowego jest jedynym kosztem, do którego uiszczenia zobowiązana jest Skarżąca. Przyszłe ewentualne koszty postępowania mogą być przedmiotem rozpoznania kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zauważyć bowiem należy, że sytuacja materialna Skarżącej, do tego czasu może ulec zmianie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.