III SA/Wa 3799/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Wa 3799/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym postanawia przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Z. (dalej zwana "Skarżącą"), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika doradcę podatkowego P.W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2017 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. Skarżąca została wezwana pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia. W wezwaniu została pouczona, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. Skarżąca została wezwana pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 122 zł. W wezwaniu została pouczona, że nieuiszczenie wskazanej kwoty w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Skarżąca, reprezentowana przez doradcę podatkowego J.P., pismem z 11 stycznia 2018 r. nadanym w placówce pocztowej 12 stycznia 2018 r., wniosła o przywrócenie 7-dniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego oraz uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie stosownego pełnomocnictwa i dokumentu, z którego wynika umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w dacie jego udzielenia.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że ustanowiony w sprawie pełnomocnik, który skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 29 października 2017 r., przestał się z nią kontaktować, a wszelkie podjęte z nim próby kontaktu nie przyniosły rezultatu, ani w miejscu prowadzenia przez niego działalności, ani w miejscu zamieszkania. Skarżąca zaznaczyła, iż nie została przez niego poinformowana o złożeniu skargi ani o zmianie adresu korespondencyjnego z adresu kancelarii P.W. na adres siedziby Skarżącej.

Do wniosku załączone zostało oświadczenie Prezesa Zarządu Skarżącej - A.S. z dnia 8 stycznia 2018 r., z którego wynikało, iż Skarżąca w czerwcu 2017 r. udzieliła doradcy podatkowemu P.W. ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania Skarżącej przed sądami administracyjnymi. Skarżąca podniosła, iż nie dysponuje jednak tym pełnomocnictwem, a jego jedyny egzemplarz znajduje się w posiadaniu ww. pełnomocnika. W związku z powyższym Skarżąca ustanowiła 8 stycznia 2018 r. nowego pełnomocnika do reprezentowania jej przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doradcę podatkowego J.P. Odpis ww. pełnomocnictwa został dołączony do wniosku o przywrócenie terminu.

Jednocześnie Skarżąca podniosła, że korespondencja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której znajdowały się wezwania do uiszczenia wpisu sądowego i usunięcia braków formalnych skargi, została zaadresowana do niewłaściwego podmiotu. Zamiast do P. sp. z o.o.s.k.a. została ona zaadresowana do P. sp. z o.o., będącej komplementariuszem Skarżącej. Odbiór korespondencji skierowanej do P. sp. z o.o. przez osobę upoważnioną z mocy prawa czyli prezesa zarządu Skarżącej - A.S. był możliwy dopiero po upływie 14-dniowego terminu na odbiór korespondencji. Na poczcie udzielona została jej informacja, że była to korespondencja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca wskazała, iż po udaniu się do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 5 stycznia 2018 r. stwierdziła, że korespondencja była błędnie zaadresowana i dotyczyła Skarżącej. Jednocześnie dowiedziała się o złożeniu skargi przez pełnomocnika doradcę podatkowego P.W. w imieniu Skarżącej oraz o wezwaniach z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do uiszczenia wpisu sądowego i usunięcia braków formalnych skargi.

Skarżąca mając powyższe na uwadze zauważyła, że jej przedstawiciel miał możliwość zapoznania się z ww. wezwaniami w dniu 5 stycznia 2018 r. Skarżąca wskazała, że termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upływa 12 stycznia 2018 r.

Skarżąca do wniosku załączyła odpis pełnomocnictwa dla doradcy podatkowego J.P. z 8 stycznia 2018 r., informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS na dzień 11 stycznia 2018 r., a także oświadczenie Prezesa Zarządu A.S. z dnia 8 stycznia 2018 r. o wycofaniu pełnomocnictwa dla doradcy podatkowego P.W. Jednocześnie Skarżąca uiściła wymagany w sprawie wpis od skargi w kwocie 122 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej powoływana jako "p.p.s.a.", czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała w terminie czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). W piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.), które wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu do sądu, w którym czynność miała być dokonana, należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Instytucja przywrócenia uchybionego terminu ma na celu usunięcie ujemnych następstw procesowych wynikłych wskutek uchybienia terminowi procesowemu, gdy strona nie ponosi winy w tym uchybieniu. W świetle orzecznictwa administracyjnego przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 22 października 2010 r. (II FZ 534/10) ocena braku winy w uchybieniu terminu została pozostawiona uznaniu sądu, który brak winy w uchybieniu terminu powinien oceniać z wykorzystaniem wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Innymi słowy nie jest możliwe przywrócenie terminu, gdy z okoliczności sprawy będzie wynikało, że strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Ponadto dopiero nagłe, niedające się wcześniej przewidzieć zdarzenie, może stanowić uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na to, że zaistniałe w sprawie uchybienie terminu było niezawinione (postanowienie NSA z dnia 20 października 2009 r., sygn. akt I OZ 971/09; postanowienie NSA z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt I OZ 117/12; postanowienie NSA z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt I OZ 925/08, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podkreślić należy, że przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek pozytywnych, których istnienie pozwala na przywrócenie terminu i negatywnych, których istnienie czyni przywrócenie terminu niedopuszczalne. Najważniejszą przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w jego uchybieniu.

Kryterium braku winy, jako przesłanki przywracającej termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonaniu tej czynności. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody uniemożliwiającej dokonanie czynności procesowej nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Odnosząc powyższe wymogi do sprawy niniejszej należy wskazać, że Skarżąca nie dokonała czynności w terminie, z uwagi na brak możliwości zapoznania się z korespondencją Sądu zawierającą przedmiotowe wezwania oraz pozbawienie kontaktu z ustanowionym w sprawie pełnomocnikiem, do którego zostały wystosowane wezwania Sądu.

W ocenie Sądu w sytuacji, gdy z akt sprawy wynika, że Skarżąca z własnej inicjatywy podjęła czynności w celu zapoznania się z korespondencją Sądu zawierającą wezwania do usunięcia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wymaganego w sprawie wpisu, nie ulega wątpliwości, że przedmiotowy wniosek został złożony (data nadania 12 stycznia 2018 r.) przez Skarżącą w przewidzianym przez ustawę terminie od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi, tzn. w terminie 7 dni od momentu powzięcia wiadomości o treści wezwań z dnia 11 grudnia 2017 r. (5 stycznia 2018 r.). Ponadto uznać należy, że Skarżąca, dopełniła czynności, dla której określony był przedmiotowy termin, czyli wraz z wnioskiem przedłożyła pełnomocnictwo wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, a także uiściła wymagany w sprawie wpis.

Zaistniała sytuacja daje zatem podstawy do stwierdzenia, że Skarżąca uprawdopodobniła, iż niemożność terminowego usunięcia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wymaganego wpisu, zaistniała na skutek okoliczności trudnych do przezwyciężenia. Fakt pozbawienia możliwości zapoznania się z korespondencją Sądu w 14-dniowym terminie na jej odbiór, z uwagi na błędne skierowanie jej do podmiotu nie będącego stroną w sprawie, uznać należy za okoliczność dającą podstawę do stwierdzenia braku winy w uchybieniu terminu.

W konsekwencji, mając na uwadze wskazane okoliczności należy uznać, że uchybienie procesowe, którego Skarżąca się dopuściła nastąpiło z przyczyn usprawiedliwionych i przez nią niezawinionych. Uprawdopodobniła ona bowiem fakt, że nie mogła uiścić wpisu sądowego oraz uzupełnić braków formalnych skargi w terminie. Sąd zważył także, iż odmowa przywrócenia terminu wiązałaby się z dolegliwym skutkiem w postaci pozbawienia strony skarżącej prawa do sądu.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.