Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
III SA/Wa 3729/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2008 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2008 r.

Następnie postanowieniem z dnia 11 lutego 2015 r. tutejszy Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 31/14.

W piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r. Skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując w uzasadnieniu iż w dniu (...) lutego 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. wykonując zaskarżoną decyzję zawiadomił Skarżącą o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego. Skarżąca wniosła w dniu 26 lutego 2015 r. skargę na zajęcie egzekucyjne. Skarżąca podniosła też, że kontynuowanie przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego w zaistniałej sytuacji może doprowadzić ją do upadłości obejmującej likwidację jej majątku, a w konsekwencji również do likwidacji miejsc pracy dla zatrudnianych przez nią pracowników. Skarżąca nie będzie miała bowiem możliwości regulowania swoich bieżących wymagalnych zobowiązań, w tym również publiczno-skarbowych oraz wobec jej pracowników. Ponadto wskazywana szkoda będzie miała dla Skarżącej charakter nieodwracalny, nawet w przypadku późniejszego korzystnego dla niej rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Skarżąca odnotowała też, że nie zachodzi niebezpieczeństwo niezaspokojenia należności egzekwowanych przez organ egzekucyjny w przypadku oddalenia przez Sąd jej skargi złożonej w niniejszej sprawie, gdyż Skarżąca posiada nieruchomości o wartości wielokrotnie przekraczającej dochodzone należności podatkowe. Do przedmiotowego wniosku Skarżąca załączyła również kopie następujących dokumentów: bilansów sporządzonych na dzień 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r. oraz rachunku zysków i strat za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu skargi sądowi o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności orzeka ten sąd. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 61 § 5 p.p.s.a. Orzekając o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu sąd ocenia czy w sprawie zaszły przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Powyższe oznacza, że o wstrzymaniu wykonania decyzji sąd może orzec tylko wtedy, jeżeli wykonanie tej decyzji rodzi niebezpieczeństwo spowodowania szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Podkreślić należy także, iż instytucja wstrzymania wykonania decyzji powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mogłaby dla strony wywołać taka decyzja, zanim zostanie zbadana przez sąd administracyjny pod kątem legalności. Wniesienie wniosku nie oznacza jednak automatyzmu w blokowaniu realizacji praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Sąd ocenia jedynie, czy podane przez stronę okoliczności w istocie wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że argumenty i okoliczności przytoczone przez Skarżącą we wniosku dają podstawy do stwierdzenia, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a. umożliwiające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Dokonując oceny zasadności wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd wziął pod uwagę wysokość zobowiązania podatkowego, którego dotyczy zaskarżona decyzja oraz obecną sytuację finansową Skarżącej. W tym zakresie Sąd w pełni podzielił pogląd Skarżącej, iż wykonanie zaskarżonej decyzji może narazić ją na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków i wyrządzić jej poważną szkodę, poprzez pozbawienie Skarżącej środków pieniężnych niezbędnych na pokrycie jej bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji również do upadłości likwidacyjnej skarżącej Spółki.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.