Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
III SA/Wa 3705/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2014 r. nr IPPB5/423-446/14-2/AS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić M. S.A. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik M. S.A. z siedzibą w W. (dalej zwana: "Skarżącą") pismem z 20 października 2014 r. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 sierpnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., pismem z 18 grudnia 2014 r. pełnomocnik Skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł.

Jednocześnie zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2014 r., pismem z 18 grudnia 2014 r. pełnomocnik Skarżących został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W powyższych wezwaniach zawarto pouczenia, że nieuiszczenie wpisu oraz nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwań spowoduje odrzucenie skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. wezwań wynika, że zostały one skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej 23 grudnia 2014 r. (k. 45 akt sądowych).

W odpowiedzi na powyższe wezwania pełnomocnik Skarżącej pismem z 30 grudnia 2014 r. wniósł o zwrot wpisu, natomiast nie nadesłał pełnomocnictwa procesowego określonego w ww. wezwaniu.

Z rejestru opłat sądowych wynika, że wpis sądowy został uiszczony w zakreślonym terminie w należytej wysokości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwana dalej: "p.p.s.a.") pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Natomiast w myśl art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (...). Jeżeli natomiast skarga, nie spełnia wymagań przewidzianych dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, to braki w tym zakresie mogą zostać uzupełnione w trybie przewidzianym w art. 49 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi bowiem, że jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Brakiem formalnym obarczona jest skarga, do której podpisująca ją osoba nie złożyła dokumentu, z którego wynikałoby jej upoważnienie do reprezentacji skarżącego w dacie złożenia skargi. Oznacza to bowiem, że nie zostało wykazane umocowanie osoby, która podpisała skargę do działania w imieniu strony skarżącej. Tego rodzaju brak formalny możliwy jest do uzupełnienia, o czym stanowi cytowany wyżej art. 49 § 1 p.p.s.a. Takim właśnie brakiem dotknięta jest skarga złożona w niniejszej sprawie.

Jak wcześniej wskazano wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej 23 grudnia 2014 r., zatem siedmiodniowy termin do nadesłania oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi rozpoczął bieg 24 grudnia 2014 r. i upłynął 30 grudnia 2014 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Pełnomocnik Skarżących do dnia dzisiejszego nie uzupełnił powyższego braku formalnego skargi.

Sąd zaznacza jednocześnie, że pełnomocnictwo nadesłane przy skardze nie obejmowało swoim zakresem umocowania do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi orzeczono na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.