Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920546

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2012 r.
III SA/Wa 3576/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca 2012 r. sprawy ze skargi V. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - V. sp. z o.o. w W. w dniu 16 listopada 2001 r. złożyła jednolity dokument SAD, zgłaszając do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym samochody marki (...), w której wykazała podatek akcyzowy w łącznej kwocie 34.156,61 zł. Podatek ten Skarżąca uiściła 16 listopada 2001 r.

Pismem z 29 maja 2006 r. Skarżąca wniosła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w ww. kwocie, uiszczonego na podstawie powyższego dokumentu SAD.

Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W., decyzją z (...) czerwca 2007 r., po rozpatrzeniu wniosku o określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego oraz stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 34.156,61 zł, pobranym od importu ww. zgłoszenia celnego, odmówił stwierdzenia istnienia nadpłaty.

Pismem z 6 lipca 2007 r. pełnomocnik strony odwołał się od decyzji wnosząc o uchylenie jej w całości.

Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z dnia (...) lipca 2008 r. uchylił decyzję z (...) czerwca 2007 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego wnioskiem strony z 29 maja 2006 r., decyzją z (...) stycznia 2010 r., orzekł, że kwota podatku akcyzowego, pobrana z tytułu importu towarów według zgłoszenia celnego SAD z 16 listopada 2001 r. jest prawidłowa i prawnie należna, odmówił też stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, pobranym z tytułu importu towaru w kwocie 34.156,61 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Celnej w W., decyzją z (...) października 2011 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji odmawiającą stwierdzenia nadpłaty.

W skardze złożonej na powyższą decyzję Skarżąca wniosła o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Postępowanie w sprawie należało zawiesić.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z akt sprawy wynikało, że Skarżąca zadeklarowała i zapłaciła podatek akcyzowy z tytułu importu samochodów, czyniąc to w 2001 r.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. - powoływanej dalej jako "Ordynacja podatkowa") zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepis art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej w pkt 1 stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, natomiast pkt 9 taki sam skutek przewiduje w przypadku przedawnienia.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11 przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a mianowicie: czy w świetle art. 70 § 1 art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Brzmienie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w okresie obowiązywania tej ustawy nie zmieniło się.

W ocenie Sądu, spełniona zatem zostaje przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powyższego przepisu, Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego we wskazanym wyżej postanowieniu z 12 stycznia 2012 r. syg. akt I FSK 174/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.