Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802950

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2017 r.
III SA/Wa 3563/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka (spr.).

Sędziowie WSA: Matylda Arnold-Rogiewicz, Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. B. i E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.