Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2008 r.
III SA/Wa 356/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S.A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2003 r. postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić Skarżącej - D. S.A. uiszczony wpis sądowy w wysokości 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 stycznia 2008 r., Skarżąca za pośrednictwem poczty wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2003 r.

Z akt sprawy, to jest ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, jak również pisma Poczty Polskiej z dnia 8 lutego 2008 r. wynika, że przedmiotowe postanowienie zostało doręczone Skarżącej w dniu 18 grudnia 2007 r. Postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jego zaskarżenia do Sądu Administracyjnego.

Termin do wniesienia skargi na powyższe postanowienie upływał w dniu 17 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie ostatnim dniem na dokonanie czynności - wniesienie skargi - był 17 stycznia 2008 r., to jest czwartek.

W związku z powyższym, skoro Skarżąca wniosła skargę w dniu 18 stycznia 2008 r., a więc po upływie przepisanego terminu, Sąd na podstawie cytowanych przepisów orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.