Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
III SA/Wa 355/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 7 stycznia 2008 r. K. M. (zwana dalej "Skarżącą"), zamieszkała w N., wniosła do WSA w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) grudnia 2007 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług. Skarga została podpisana przez matkę Skarżącej.

Na podstawie zarządzenia z dnia 15 maja 2008 r. Skarżąca została wezwana do wskazania, w terminie 2 miesięcy, pełnomocnika do doręczeń, pod rygorem pozostawiania pism do niej kierowanych w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

W związku z niedopełnieniem ww. obowiązku, w trybie art. 299 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), zarządzono pozostawianie pism kierowanych do Skarżącej w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Na podstawie zarządzenie z 12 sierpnia 2008 r. (pkt II) wezwano Skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, poprzez: podpisanie skargi lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego odpisu skargi bądź złożenie pełnomocnictwa procesowego dla matki Skarżącej do działania w jej imieniu przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi. Wezwania zawierało pouczenie, że niedokonanie czynności w nim określonych spowoduje odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony, a więc także skarga, powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego.

Z kolei zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wzywa się o jego uzupełnienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednocześnie ustawodawca w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. określił sankcję za nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, nakazując sądowi w tej sytuacji skargę odrzucić.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie skarga z 7 stycznia 2008 r. na ww. postanowienie nie zawierała podpisu Skarżącej. Nie dołączono do niej także pełnomocnictwa procesowego dla matki Skarżącej, która tę skargę podpisała.

W związku z powyższym wezwano Skarżącą do usunięcia dostrzeżonego braku formalnego skargi, wyjaśniając w jakim terminie i w jaki sposób należy go usunąć. Wezwanie to zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niewykonania wezwania.

Termin siedmiodniowy do usunięcia braku formalnego skargi, w związku z pozostawianiem pism kierowanych do Skarżącej w trybie art. 299 § 2 p.p.s.a., zaczął więc biec w dniu 13 sierpnia 2008 r. i upłynął z dniem 19 sierpnia 2008 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Sąd stwierdził, że we wskazanym wyżej terminie Skarżąca nie usunęła braku formalnego skargi, do czego była zobowiązana.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.