Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920537

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2012 r.
III SA/Wa 3547/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. spółka z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2011 r., nr (...) w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

V.

sp. z o.o. w W. (dalej: "Skarżąca") 13 września 2001 r. złożyła jednolity dokument SAD, zgłaszając do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym m.in. samochody marki (...). Skarżąca 14 września 2001 r. uiściła wykazany w nim podatek akcyzowy w wysokości 84 397,60 zł.

Skarżąca pismem z 18 maja 2006 r. wniosła o określenie zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości oraz o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego w kwocie 9 175,68 zł, zgodnie ze złożonym dokumentem SAD.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. (dalej: "NUC") decyzją z (...) lipca 2007 r. odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Celnej w W. (dalej: "DIC") decyzją z (...) lipca 2008 r. uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

NUC decyzją z (...) stycznia 2010 r. ponownie uznał, że zadeklarowana kwota podatku akcyzowego z tytułu importu jest prawidłowa i prawnie należna oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru.

DIC decyzją z (...) października 2011 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W skardze złożonej na powyższą decyzję Skarżąca wniosła o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Postępowanie w sprawie należało zawiesić.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepis art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej w pkt 1 stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, natomiast w pkt 9 taki sam skutek przewiduje w przypadku przedawnienia.

W niniejszej sprawie obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2001 r. Zobowiązanie podatkowe, w związku z zapłatą, wygasło 14 września 2001 r. Mając zatem na uwadze treść art. 70 § 1 i art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej wywieść należy, że zobowiązanie podatkowe w niniejszej sprawie przedawniłoby się 31 grudnia 2006 r.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11 przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, a mianowicie: czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Brzmienie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w okresie obowiązywania tej ustawy nie zmieniło się.

W ocenie Sądu, spełniona zatem została przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powyższego przepisu, Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego we wskazanym wyżej postanowieniu z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.