Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2009 r.
III SA/Wa 3538/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na Decyzję z (...)listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić B. W. uiszczony wpis sądowy w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 grudnia 2008 r. podpisanym przez B. W. i D. W. zaskarżono decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., 2006 r. i 2007 r. Decyzje dotyczące roku 2005 i 2006 były skierowane do B. W. i D. W. Decyzja dotycząca 2007 r. o nr(...)., została skierowana wyłącznie do B. W.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie D. W. został wezwany pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. do wskazania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, czy powyższa skarga dotyczy również decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) z dnia (...) listopada 2008 r., a jeśli tak to do wskazania interesu prawnego w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 marca 2009 r. odrzucił skargę D. W., gdyż nie uzupełniono braku formalnego skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III z dnia 1 kwietnia 2009 r., pismem z 2 kwietnia 2009 r. wezwano Skarżącą - B. W. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł W wezwaniu pouczono, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Wyżej wymienione wezwanie Skarżąca otrzymała w dniu 6 kwietnia 2009 r. (k. 34 akt sądowych).

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych, wpis sądowy został uiszczony przez Skarżąca w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Zarządzeniem z 22 kwietnia 2009 r. wezwano Skarżącą do przedstawienia dokumentu wskazującego datę złożenia dyspozycji przelewu dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3538/08.

Skarżąca w dniu 8 maja 2009 r. nadesłała potwierdzenie przelewu z którego wynikało, iż dyspozycja przelewu (data waluty) została złożona w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisie zarządzenia skierowanego do Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg 7 kwietnia 2009 r. i upłynął z dniem 14 kwietnia 2009 r. (wtorek). Ostatni bowiem dzień terminu przypadał na 13 kwietnia 2009 r., tj. dzień ustawowo wolny od pracy (drugi dzień Świąt Wielkanocnych), więc zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a., za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wpis od skargi w sprawie niniejszej nie został uiszczony we wskazanym terminie, a więc do 14 kwietnia 2009 r. Skarżąca uiściła wpis sądowy 15 kwietnia 2009 r., zatem z jednodniowym uchybieniem terminu.

Sąd był zatem zobligowany, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzec, jak w sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.