Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2009 r.
III SA/Wa 3538/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. i D. W. na decyzję z (...)listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: - odrzucić skargę D. W.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 grudnia 2008 r. podpisanym przez B. W. i D. W. zaskarżono decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., 2006 r. i 2007 r. Decyzje dotyczące roku 2005 i 2006 były skierowane do B. W. i D. W. Decyzja dotycząca 2007 r. o nr(...)., została skierowana wyłącznie do B. W.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie D. W. został wezwany pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. do wskazania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, czy powyższa skarga dotyczy również decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) z dnia (...) listopada 2008 r., a jeśli tak to do wskazania interesu prawnego w zaskarżonej decyzji.

Strona skarżąca wyżej wymienione wezwanie otrzymała w dniu 12 stycznia 2009 r. (k. 24 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał w dniu 19 stycznia 2009 r. (poniedziałek). Brak ten nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Sąd umożliwił uzupełnienie braku formalnego skargi, wskazując stronie skarzącej właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając go o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi.

Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone Skarżącemu w dniu 12 stycznia 2009 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego rozpoczął bieg w dniu 13 stycznia 2009 r. i upłynął z dniem 19 stycznia 2009 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Mimo wezwania brak formalny skargi nie został usunięty.

Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a.

Jednocześnie Sąd informuje, że skarga B. W. na ww. decyzję dotyczącą nadpłaty za 2007 r., jest w toku.