Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2008 r.
III SA/Wa 353/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 22 stycznia 2008 r. skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) listopada 2007 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.

Wezwaniem Przewodniczącego Wydziału III z 21 lutego 2008 r. Skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia powyższego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 3 marca 2008 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Skarżącego w przedmiocie uiszczenia wpisu.

Postanowieniem z 27 maja 2008 r. sygn. akt I FZ 201/08, Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił wskazując, iż zasadne było wezwanie Skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł od wniesionej skargi.

Wobec tego, Skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III w sprawie uiszczenia wpisu od skargi z 21 stycznia 2008 r., w terminie 7 dni, od daty doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone Skarżącemu 23 czerwca 2008 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru, znajdujące się w aktach sprawy (k. 36 akt sądowych). W dniu 30 czerwca 2008 r. upłynął termin do wykonania czynności.

Z akt sprawy wynika, iż do dnia 1 lipca 2008 r. nie uiszczono należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast na podstawie 220 § 3 p.p.s.a. Sąd obowiązany jest odrzucić skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisie zarządzenia skierowanego do Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu. Skarżący mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu sądowego, wobec czego Sąd nie mógł nadać skardze dalszego biegu i był zobowiązany do jej odrzucenia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.