Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2008 r.
III SA/Wa 350/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie - udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz A. S. kwotę 200 (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

3.

zarządzić zwrot z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz A. S. kwoty 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. A. S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. przy odpowiedzi na skargę z dnia 15 lutego 2008 r. wraz ze skargą przekazał Sądowi swoją decyzję z dnia (...) lutego 2008 r. nr(...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływana jako "p.p.s.a.", uchylającą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnie (...) października 2007 r. nr (...) i uznającą stanowisko strony wyrażone we wniosku z dnia (...) listopada 2005 r. w części dotyczącej indywidualnej sprawy podatnika za prawidłowe. Decyzja ta została doręczona stronie skarżącej w dniu 22 lutego 2008 r., co wynika z nadesłanego przez organ podatkowy zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Decyzja wydana w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji i zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej przedstawionym we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wydana decyzja stanowi nowe rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności, decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) grudnia 2007 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie kosztów postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 209 i art. 201 § 1 p.p.s.a., natomiast o zwrocie nadpłaconego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a.