Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2008 r.
III SA/Wa 348/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 348/08 odrzucającego skargę kasacyjną od wyroku z dnia 19 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 348/08 w sprawie ze skargi B. Z. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 348/08, odrzucił skargę kasacyjną B. Z. (Skarżącego w niniejszej sprawie) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...)w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

Doręczając przedmiotowe orzeczenie Skarżącemu Sąd pouczył go, że od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożone w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem sądu pierwszej instancji oraz że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinien sporządzić pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym w sprawach obowiązków podatkowych. Odpis postanowienie z uzasadnieniem został doręczony Skarżącemu w dniu 5 września 2008 r.

W dniu 11 września 2008 r. Skarżący wniósł za pośrednictwem poczty pismo zatytułowane "skarga na postępowanie oraz orzeczenie w postaci postanowienia skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 września 2008 r. ww. pismo Skarżącego, z uwagi na jego treść, zostało zakwalifikowane jako zażalenie na postanowienie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalną, a także skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowania toczącego się na skutek złożonego przez stronę zażalenia (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Ponieważ zgodnie z art. 194 § 4 zd. drugie p.p.s.a. do zażalenia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a., może być ono również sporządzone przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego. Wyjątki od tej zasady przewiduje jedynie § 2 art. 175 p.p.s.a, zgodnie z którym możliwe jest sporządzenie zażalenia przez stronę (jej przedstawiciela lub pełnomocnika) będącą sędzią, prokuratorem, notariuszem albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, albo przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy wnoszą oni zażalenie.

Sąd doręczając odpis postanowienia z dnia 28 sierpnia 2008 r. pouczył Strony o możliwości, terminie i trybie wniesienia zażalenia, w tym o obowiązku jego sporządzenia przez jeden z wymienionych wyżej podmiotów.

Z uwagi na to, że przedmiotowe nie było sporządzone przez żadną z osób wymienionych w przepisie art. 175 § 1-3 p.p.s.a. fakt ten czyni zażalenie niedopuszczalnym.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.