Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001888

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
III SA/Wa 3186/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec (spr.).

Sędziowie WSA: Honorata Łopianowska, Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 10 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.