Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 3173/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn postanawia: sprostować błąd rachunkowy w postanowieniu z dnia 5 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3173/12 w ten sposób, iż kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) zastąpić kwotą 146 zł (sto czterdzieści sześć złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W świetle tego przepisu nie jest możliwe sprostowanie każdej omyłki, lecz tylko takiej która charakteryzuje się oczywistością. Oznacza to, że jest bezsporna i łatwo rozpoznawalna.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowej sprawy, należy zauważyć, że omyłka polegająca na błędnym oznaczeniu w sentencji postanowienia z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3173/12 kwoty, którą WSA nakazał zwrócić Skarżącej, spełnia wymóg oczywistości, bowiem z akt sprawy bezspornie wynika, iż wpis w niniejszej sprawie został określony w kwocie 146 zł na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Tym samym, zdaniem Sądu, możliwe jest zastosowanie do nich powyższego przepisu.

W tych warunkach Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.